دکتر گودرزی: فضای کل جامعه در هفته تربیت بدنی باید ورزشی باشد