احمدی: برگزاری مسابقات قرآن کریم در توسعه فرهنگ قرآنی بین جوامع ورزشی موثر است