ارتش روسیه : از 20 اکتبر در حلب آتش بس بشردوستانه برقرار می شود