سخنگوی نیروهای آمریکا در عراق: نقش آمریکا در عملیات موصل مشورت و مساعدت است