دولتهای غربی در قبال فعالیت‌ گروه‌های تروریستی مسئول هستند