وابسته نظامی ایران و رئیس ستاد ارتش لبنان همکاری های نظامی دوکشور را بررسی کردند