ارتش روسیه : در طول آتش بس مخالفان مسلح می توانند شرق حلب را ترک کنند