بررسی تحولات عراق و سوریه در دیدار مقام های آمریکا و ترکیه