دلیل فضلی برای نزدیک بودن رکوردهایش به وزنه‌برداران 105 کیلوگرم