تاکید بر حضور شرکتهای آی‌تی ایرانی در نمایشگاه باکوتل آذربایجان