یک اصولگرای دیگر کاندیدا شدنش برای ریاست جمهوری را تکذیب کرد