عملیات عراق علیه داعش در موصل کمک به امنیت جهانی است