بیش از ۲۰۰ کیلومتر مربع از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد شد