در بحث خشونت علیه زنان هیچ شاخص قانونی دیده نشده است