طرف های حاضر در عملیات موصل، خطاهای گذشته را جبران کنند