کاهش 6.8 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده برق در تابستان 95