نیروهای عراقی در اولین روز عملیات موصل، 4 روستا را آزاد کردند