کویت تبلیغات ضد اسلامی رسانه های غربی را محکوم کرد