رئیس منطقه ریلی اروپای واحد: همکاری با ایران در ساخت قطارهای پرسرعت