عبور معاملات جو دامی در بورس کالا از مرز یک میلیون تن