کویت : به دنبال گفت وگوهای شورای همکاری خلیح فارس با ایران هستیم