ابرازتمایل رییس جمهورفیلیپین برای برگزاری رزمایش مشترک باچین وروسیه