هم اندیشی 'نهضت عاشورا تداوم رسالت نبوی' در کویت برگزار شد