میزان محبوبیت نادلا نزد کارکنان مایکروسافت به مراتب بیشتر از بالمر است