ابتکار: جنگ روانی راه نیندازید؛ در توافقنامه پاریس تحریم و تنبیهی در نظر گرفته نشده