تا پاکسازی کامل عراق از تروریست ها در کنار این کشور هستیم