نیویورک تایمز: هند و پاکستان، زمزمه جنگ با صلح طلبان