عفو بین‌الملل: ساکنان کمپ نائورو به خودکشی روی آورده‌اند