فرماندار اسلام آباد: ملاک عزل و نصب مدیران عملکرد آنها است