دعای آیت الله سیستانی برای نیروهای عراقی حاضر در عملیات موصل