سردار فضلی: دشمن از طریق ایجاد اختلاف قصد نفوذ دارد