معلمان و مربیان ورزش، روح و جان دانش‌آموزان را صیقل می دهند