تصویری از مسعود پزشکیان و مرحوم ناصر حجازی در حال بازی فوتبال