نماز جمعه مظهر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است