رحیم صفوی: اشغال افغانستان و عراق به نفع ایران تمام شد