آیا جایگزین جنتی، فردی از فراکسیون امید خواهد بود؟