مسعود بارزانی: عملیات با هماهنگی بغداد هدایت می شود