مشارکت 4 دانشگاه در پروژه شهرداری در حوزه ایمنی شهری