مهناز افشار و دخترش کنار دریا/ ترس رضویان از هفت سنگ/ پست تعصب برانگیز احمد ایراندوست