مسکو میزبان همایش جهانی تقریب مذاهب با حضور هیات ایرانی می شود