آمریکا: هیچ توافق تجاری با انگلیس تا تعیین تکلیف روابط لندن با اتحادیه اروپا منعقد نمی شود