اشغالگران افغانستان به دنبال تفرقه‌افکنی میان اهل تسنن و تشیع هستند