عدم اعتقاد به حل بحران سوریه موجب شکست اجلاس لوزان شد