«سلب تابعیت، اعدام ساکت»؛ از 2011 تابعیت بیش از 300 بحرینی لغو شده