اپل برای بهبود عملکرد Siri از دانش ژاپنی ها کمک می گیرد