مسئولیت پورحیدری در هیات مدیره آبی‌ها به معینی واگذار شد