نخست وزیر ایتالیا خواستار کمک مالی اتحادیه اروپا شد