مشاور اسد: لوزان جبهه بندی دو قطب قدرت درجهان دربرابر هم بود