عراق: تدابیر لازم برای حفظ جان اهالی موصل صورت گرفته است، مردم نگران نباشند