برگزاری مجمع عمومی سالیانه و تصویب صورتهای مالی بانک تجارت